การสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ด้านความหลากหลายของพืชพรรณของระบบวนเกษตรแบบสวนไม้ผลผสมที่เกิดจากดินถล่มในพื้นที่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

Main Article Content

กัญจน์ชญา เม้าสิ้ว
จรัณธร บุญญานุภาพ

บทคัดย่อ

-

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)