การประเมินระดับของมลพิษทางน้ำจากผลกระทบของการใช้ประโยชน์ของชุมชนต่อระบบนิเวศทางน้ำของหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา

Main Article Content

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์
กรทิพย์ กันนิการ์
ลลิตา ข่วงบุญ

บทคัดย่อ

-

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)