การเหลือรอดของแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ผ่านการช็อคด้วยกรดและตรึงเซลล์บนวุ้นที่เกิดจากการหมักด้วยน้ำสับปะรด

Main Article Content

ตรี วาทกิจ
บวรศักดิ์ ลีนานนท์
สนั่น จันทร์หอม

บทคัดย่อ

-

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)