กิจกรรมของเอนไซม์ฟีนิลอลานีนแอมโมเนียไลเอสและซินนาเมท 4-ไฮดรอกซีเลสที่เกี่ยวข้องกับผลทางอัลลีโลพาธีของข้าวต่อการเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนก

Main Article Content

จำเนียร ชมภู
อภิรัฐ บัณฑิต
ทศพล พรพรหม

บทคัดย่อ

-

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)