การใช้แมลงน้ำเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำในลำห้วยสาขาของหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา

Main Article Content

กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์
ศิริลักษณ์ วลัญช์เพียร
สุกัญญา ฟักแก้ว
ภัทมาศ อ่ำทอง

บทคัดย่อ

-

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)