ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียนในภาคตะวันออกของประเทศไทย: กรณีศึกษาผู้บริโภค

Main Article Content

สุพัฒน์ ทองแก้ว
พัฒนา สุขประเสริฐ
เฉลิมพล จตุพร

บทคัดย่อ

-

Article Details

บท
บทความวิจัย (research article)