กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีเขียว Desmodesmus quadricauda โดยใช้แบบ จำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตไบโอดีเซล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy