สภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีเขียว Desmodesmus quadricauda โดยใช้แบบ จำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตไบโอดีเซล

Main Article Content

พัฒนศักดิ์ ชิวปรีชา
สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์

บทคัดย่อ

การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีเขียว Desmodesmus
quadricauda สำหรับใช้เป็นแหล่งผลิตไบโอดีเซล โดยคัดกรองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อชีวมวล และผลผลิตน้ำมันของ
สาหร่าย 7 ปัจจัย พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ต่อผลผลิตน้ำมันในทางบวก คือ KNO3, KH2
PO4, Fe, NaCl, light intensity และ CO2โดยสภาวะที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่าย D.quadricauda เพื่อผลิต
น้ำมันโดยใช้การทดลอง central composite design ที่ 6 ปัจจัย ได้สมการทำนายน้ำมัน ดังนี้ Y (lipid) = 0.0038 +
(0.0066 KNO3) + (0.0028 KH2 PO4) – (0.0130 Fe) + (0.0002 NaCl) – (0.0020 CO2) - (0.0029 KNO3*KNO3)
+(0.0007 KH2 PO4*KH2PO4)+(0.3070 Fe*Fe) + (0.0001 CO2*CO2)+(0.0006 KNO3*KH2PO4)+ (0.0133 KNO3
*Fe)+ (0.0001 KNO3*light intensity) + (0.0005 KNO3*CO2) + (0.0005 KH2PO4*Fe) – (0.00001 KH2PO4*NaCl) –
(0.0001 Fe* CO2) การทำนายปัจจัยการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมต่อชีวมวล และผลผลิตน้ำมัน โดยใช้เทคนิคพื้นที่ผิว
ตอบสนอง (response surface method) คือ ปริมาณ KNOที่ 2.44 g/L, KH2PO4ที่ 2.44 g/L, Fe ที่ 0.12 g/L, NaCl
ที่ 20.87 g/L, light intensity ที่ 82.52 µE/m-2/s และ CO2ที่ความเข้มข้น 6.09 % ซึ่งจะมีผลผลิตชีวมวล 1.34 g/L
อัตราการผลิตชีวมวลที่ 0.06 g/L/d ผลผลิตน้ำมัน 1.02 g/L และมีอัตราการผลิตน้ำมันที่ 0.13 g/L/d

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย