ขอบเขตการตีพิมพ์ (Scope)

      วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (King Mongkut’s Agricultural Journal) เผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านเกษตรศาสตร์ เช่น พืชศาสตร์ ปฐพีศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์การประมง อารักขาพืช เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(เนื้อสัตว์) เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร การทำฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

วัตถุประสงค์ (Objective)

  1. เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของผลงาน และวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
  2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางด้านวิชาการ หรือประสบการณ์ของผู้ที่อยู่ในวงการเกษตร หรือสถาบันต่างๆ

กระบวนการประเมินบทความ (Peer review process)

           ประเมินบทความโดยผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ บทความละ 3 ท่าน และผ่านความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer - review) ไม่ทราบชื่อผู้เขียนและผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double blind) 

 ภาษาที่รับตีพิมพ์ (Publication language)

           ภาษาไทย (บทคัดย่อ: ภาษาอังกฤษ)

กำหนดออกวารสาร (Publication frequency)

วารสารเกษตรพระจอมเกล้าในรูปแบบตีพิมพ์  ISSN  0857 - 0108 (Print) เผยแพร่ในรูปแบบตีพิมพ์ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กันยายน - ธันวาคม 2526) จนถึง ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)

และตั้งแต่ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562) จะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ISSN 2651-2203 (Online) เท่านั้น

และเปลี่ยนแปลงกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน

ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม

ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม

โดยแต่ละฉบับประกอบด้วยบทความ 10-15 เรื่อง

ผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำวารสาร (Sponsors)

            คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง