นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ (Focus and Scope)

          วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (King Mongkut’s Agricultural Journal) มีนโยบายนำเสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านเกษตรศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และมีคุณค่าทางวิชาการสามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง

ผู้เขียนสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความที่เผยแพร่ในวารสารได้ทางเว็ปไซต์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์ (Objective)

  1. เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของผลงาน และวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
  2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางด้านวิชาการ หรือประสบการณ์ของผู้ที่อยู่ในวงการเกษตร หรือสถาบันต่างๆ

กระบวนการประเมินบทความ (Peer review process)

           ประเมินบทความโดยผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ บทความละ 3 ท่าน และผ่านความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer - review) ไม่ทราบชื่อผู้เขียนและผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double blind)  และผู้ประเมินไม่อยู่ในสังกัดเดียวกับผู้เขียนบทความ

 ภาษาที่รับตีพิมพ์ (Publication language)

           ภาษาไทย (บทคัดย่อ: ภาษาอังกฤษ)

กำหนดออกวารสาร (Publication frequency)

วารสารเกษตรพระจอมเกล้าในรูปแบบตีพิมพ์  ISSN  0857 - 0108 (Print) เผยแพร่ในรูปแบบตีพิมพ์ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กันยายน - ธันวาคม 2526) จนถึง ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)

และตั้งแต่ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562) จะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ISSN 2651-2203 (Online) เท่านั้น

และเปลี่ยนแปลงกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน

ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม

ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม

โดยแต่ละฉบับประกอบด้วยบทความ 10-15 เรื่อง

ผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำวารสาร (Sponsors)

            คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง