จรรยาบรรณของกองบรรณาธิการ (Editorial Board Ethics)

          กองบรรณาธิการมีหน้าที่ดำเนินการให้ตรงตามความประสงค์ของวารสารเกษตรพระจอมเกล้า เพื่อควบคุมให้บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความสมบูรณ์ทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ มีระบบที่ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้นิพนธ์บทความ และผู้ประเมินบทความ  ชี้แจงหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบประเมินบทความ (peer review) แก่ผู้เขียนทุกขั้นตอนของการดำเนินงานของวารสาร  มีระบบการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ของบรรณาธิการผู้เขียน  ผู้ประเมินบทความ และกองบรรณาธิการ นอกจากนี้บรรณาธิการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมแก่บทความทุกเรื่อง