Announcements

                                    ประกาศวารสารเกษตรพระจอมเกล้า

จากผลการประเมินวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567  
วารสารเกษตรพระจอมเกล้าถูกจัดให้เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพกลุ่มที่ 2 (TCI Tier2)
โดยมีเงื่อนไขให้วารสารส่งข้อมูลเพื่อรับการประเมินอีกครั้ง หลังวันที่ 1 มกราคม 2564 
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงสถานะของบทความ กองบรรณาธิการจึงขอเรียนชี้แจง ดังนี้

1. บทความที่ได้รับใบตอบรับตีพิมพ์จากวารสารเกษตรพระจอมเกล้า ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถือว่าได้รับการรับรองคุณภาพกลุ่มที่ 1 (TCI Tier1)

2. บทความที่ได้รับใบตอบรับตีพิมพ์จากวารสารเกษตรพระจอมเกล้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถือว่าได้รับการรับรองคุณภาพกลุ่มที่ 2 (TCI Tier2)

3. บทความที่อยู่ในระหว่างการประเมิน หากได้รับการตอบรับตีพิมพ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถือว่าได้รับการรับรองคุณภาพกลุ่มที่ 2 (TCI Tier2)

หากผู้เขียนมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม กรุณาติดต่อวารสารเกษตรพระจอมเกล้าที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เบอร์โทรศัพท์ 096-176-3329 หรือ ajournal@kmitl.ac.th

มายเหตุ วันตอบรับการตีพิมพ์ปรากฏในระบบออนไลน์

 

ผศ.ดร. สุกัญญา  แย้มประชา

บรรณาธิการวารสารเกษตรพระจอมเกล้า

15 มกราคม 2563

------------------------------------------------------------------------------------------

วารสารเกษตรพระจอมเกล้า เปลี่ยนแปลงจำนวนเรื่องตีพิมพ์จากเดิมมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ฉบับละ 15-20 เรื่อง เปลี่ยนเป็นเผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ฉบับละ 10-15 เรื่อง โดยเริ่มตั้งแต่วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2564) เป็นต้นไป

 

ผศ.ดร. สุกัญญา  แย้มประชา

บรรณาธิการวารสารเกษตรพระจอมเกล้า

10 กุมภาพันธ์ 2564

------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศวารสารเกษตรพระจอมเกล้า

เรื่อง  การลบบทความที่ขาดการติดต่อนานเกิน ๖ เดือน

------------------------------------------

           เพื่อให้การจัดทำวารสารเกษตรพระจอมเกล้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ   วารสารเกษตรพระจอมเกล้าจึงขอประกาศให้ทราบว่า หากบทความใดขาดการติดต่อนานเกิน ๖ เดือน วารสารจะขอลบบทความดังกล่าวออกจากระบบ ThaiJo

 

ผศ.ดร. สุกัญญา  แย้มประชา

บรรณาธิการวารสารเกษตรพระจอมเกล้า

1 พฤษภาคม 2564

 

 

***New*** การปรับเปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์ต้นฉบับใช้แบบอักษร (Font) และการพิมพ์เอกสารอ้างอิง

2022-05-12

         วารสารเกษตรพระจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อผลักดันวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI