ขณะนี้วารสารเกษตรพระจอมเกล้าไม่มีนโยบายเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ