เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 • ผลงานทางวิชาการที่ส่งมาต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น
 • ผู้เขียนต้องตรวจสอบความถูกต้องของบทความตามคู่มือการเขียนบทความลงตีพิมพ์วารสารเกษตรพระจอมเกล้าอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกด
 • ผู้เขียนส่งต้นฉบับบทความในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิค จำนวน 4 ไฟล์ ดังนี้
  ไฟล์ที่ 1 เป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word ที่มีรายละเอียดครบตรงตามแบบฟอร์มของวารสารเกษตรพระจอมเกล้า
  ไฟล์ที่ 2 เป็นไฟล์ในรูปแบบ pdf ที่มีรายละเอียดครบตรงตามแบบฟอร์มของวารสารเกษตรพระจอมเกล้า
  ไฟล์ที่ 3 เป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word ที่มีรายละเอียดครบตรงตามแบบฟอร์มของวารสารเกษตรพระจอมเกล้า ยกเว้นชื่อผู้แต่ง หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เขียนบทความ และกิตติกรรมประกาศ
  ไฟล์ที่ 4 เป็นไฟล์ในรูปแบบ pdf ที่มีรายละเอียดครบตรงตามแบบฟอร์มของวารสารเกษตรพระจอมเกล้า ยกเว้นชื่อผู้แต่ง หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เขียนบทความ และกิตติกรรมประกาศ
 • ผู้เขียนสามารถติดตามความคืบหน้าของผลการประเมินบทความผ่านทางระบบผู้ใช้งานของฐานข้อมูล Thaijo และผู้เขียนควรให้ข้อมูล e-mail address และ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เพื่อประโยชน์ของผู้เขียนและกองบรรณาธิการสามารถติดต่อผู้เขียนได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีกรณีเร่งด่วน
 • กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเรื่องที่จะลงพิมพ์ทุกเรื่องตามที่เห็นสมควร

As part of the submission process, the authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to the authors that do not adhere to these guidelines.

 - The submitted papers must be unpublished work and must not be currently under consideration for publication elsewhere.

- The submitted papers must be in line with the King Mongkut’s Agricultural journal guidelines and requirements with spelling accuracy.

 Four electronic files are required as follows:

The first file must be in Microsoft Word format with complete details.

The second file must be in PDF format with complete details.

The third file must be in Microsoft Word format without the names of the authors, the institutions to which authors are affiliated.

The last file must be in PDF format without the names of the authors, the institutions to which authors are affiliated.

 The progress of review process can be followed through ThaiJo system. In addition, authors are required to provide an e-mail address and telephone numbers so that the editorial board can communicate with authors easily in the case of something urgent.

The editorial board has the right seeing fit to edit all submitted papers.