เลขานุการ และผู้ประสานงานวารสาร

ที่ปรึกษา

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

 

รองคณบดี

 

 

ผู้ช่วยคณบดี

 

 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

หัวหน้าภาควิชาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง

หัวหน้าภาควิชาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร

รองศาสตราจารย์ ดร. จำรูญ เล้าสินวัฒนา (บรรณาธิการ พ.ศ. 2555-2558)

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. คำรณวิทย์  ทิพย์มณี (บรรณาธิการ พ.ศ. 2558-2561)

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา แย้มประชา (บรรณาธิการ พ.ศ. 2561-2564)

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. คำรณวิทย์ ทิพย์มณี (รักษาการณ์บรรณาธิการ พ.ศ. 2564)

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา หมั่นเก็บ (บรรณาธิการ พ.ศ. 2564 - 2567)

 

 

 

 

 

 

 

บรรณาธิการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลชัย กุลตวนิช

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

 

 

ผู้ดูแลระบบ

 

 

นายปิยวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

 

 

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา หมั่นเก็บ

 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

 

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์  สุวอ

 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร. บัญชา สมบูรณ์สุข   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศาสตราจารย์ ดร. สุดฤดี  ประเทืองวงศ์   ข้าราชการบำนาญ (หมู่บ้านเมืองทองธานี)
ศาสตราจารย์ ดร. อังศุมาลย์  จันทราปัตย์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. ยุพา หารบุญทรง   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์ ดร. เนาวนิตย์ สงคราม   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. อนุชิตา มุ่งงาม   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศาสตราจารย์ ดร. วรเดช  จันทรสร   ข้าราชการบำนาญ (หมู่บ้านสุขุมวิท 81)
รองศาสตราจารย์ ดร. กานต์ สุขสุแพทย์   ข้าราชการบำนาญ (หมู่บ้านชลลดา-สุวรรณภูมิ)
รองศาสตราจารย์ ดร. กำจร  หลุยยะพงศ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร. จินดา  ขลิบทอง   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑารัตน์ เศรษฐกุล   ข้าราชการบำนาญ (หมู่บ้านตำบลคลองเกลือ)
รองศาสตราจารย์ ดร. ซุกรี หะยีสาแม   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลอง  วชิราภากร   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร. ไกรเลิศ ทวีกุล   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร. ปรเมศ บันเทิง   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร. วราห์ เทพาหุดี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย กัลยาณรัตน์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร. สนธิชัย  จันทร์เปรม   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรมาส เลาหวณิช   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสสวรรณ  เจียมสมบัติ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวรัตน์  ศรีวรานันท์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชระ  จินตโกวิท   มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระณีย์  ทองศรี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ เหมวงษ์   มหาวิทยาลัยนครพนม
คุณอัญชลี  สุวจิตตานนท์   กรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนัญญา เจริญพรนิพัทธ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศาสตราจารย์ ดร. มยุรา สุนย์วีระ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุกูล ถวิลถึง   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร. คำรณวิทย์ ทิพย์มณี   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร. พรหมมาศ คูหากาญจน์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีพร  สุวรรณมณีพงษ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา  แซ่เตียว   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ สรภักดี   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรี เรืองเดช   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลำแพน ขวัญพูล   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรัตน์ พิมพ์ศิริกุล   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำลอง มิตรชาวไทย   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา กิลาโส   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร. ธนัท สมณคุปต์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Assistant Professor Dr. James Dominic TRUE   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร. ปัทมา นิตไธสง   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
     

เจ้าหน้าที่วารสาร

นางสาวกุลธิดา  ทรัพย์น้อย

 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง