วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

    วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (King Mongkut’s Agricultural Journal)  นำเสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทางด้านเกษตรศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ผู้เขียนสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้สนใจสามารถเข้าถึงบทความที่เผยแพร่ในวารสารได้ทางเว็ปไซต์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

 

เกณฑ์การตรวจพบความซ้ำซ้อน

   บทความที่ตรวจพบความซ้ำซ้อนเกินร้อยละ 30 โดยโปรแกรม Turnitin จะไม่ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

***New*** การปรับเปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์ต้นฉบับใช้แบบอักษร (Font) และการพิมพ์เอกสารอ้างอิง

2022-05-12

         วารสารเกษตรพระจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อผลักดันวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI 

ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

ผลของสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลชนิดผงและชนิดสารสกัดต่อการเจริญเติบโตของคะน้า

-

สุทิศา ชัยกุล, หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, จันทนิภา มะณีมา

187-195

ผลของการใช้เชื้อรา Beauveria bassiana ท้องถิ่นต่อการควบคุมเพลี้ยไก่แจ้ Allocaridala maleyensis (Crawford) ในพื้นที่ปลูกทุเรียนภาคตะวันออก

สุกฤตา อนุตระกลูชัย, เทิดพงศ์ สุทธิอาภาพงศ์, ประเวช จันทร์ศิริ, ธิติ ทองคำงาม

213-222

ระยะวิกฤตการแข่งขันของวัชพืชในแปลงปลูกปทุมมาลานนาสโนว์

มนสิชา สงวนธีรพงศ์, กนกวรรณ ปัญจะมา, ภารดี ธรรมาภิชัย, โสระยา ร่วมรังษี, อภิรัฐ บัณฑิต

281-290

ดูทุกฉบับ