จรรยาบรรณของผู้แต่ง (Author Ethics)

เรื่องที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตรพระจอมเกล้าต้องเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลด้านการเกษตรและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และมีคุณค่าทางวิชาการสามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และข้อมูลที่ตีพิมพ์ต้องเป็นข้อเท็จจริง มีการอ้างอิงข้อมูลอย่างชัดเจนในกรณีที่มีการนำผลงานวิจัยหรือข้อมูลจากแหล่งอื่นมาใช้ในบทความของตนเอง มีการวางแผน ระเบียบวิธีวิจัย (ในกรณีที่เป็นบทความวิจัย) วิเคราะห์ข้อมูลถูกต้องตามหลักวิชาการและสถิติ มีการสรุปผลที่ชัดเจน หากบทความมีแหล่งทุนสนับสนุนต้องระบุให้ชัดเจน และควรระบุคำขอบคุณในกรณีที่มีการได้รับความร่วมมือจากบุคคล องค์กร ที่มีส่วนร่วมในการตีพิมพ์บทความครั้งนี้ เนื้อหา รูปภาพ และข้อมูลในบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตรพระจอมเกล้า ถือเป็นข้อคิดเห็น และความรับผิดชอบของผู้เขียนโดยตรง

ผู้เขียนมีหน้าที่เตรียมต้นฉบับตามข้อกำหนดของวารสารเกษตรพระจอมเกล้าอย่างเคร่งครัด

ดังรายละเอียดใน Link https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal/information/authors