จริยธรรมของผู้เขียน

1. การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
     งานวิจัยทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ควรผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของหน่วยงานที่สังกัด (คกส.) โดยต้นฉบับบทความต้องมีข้อความแสดงว่าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ คกส. กำหนด ไว้ในส่วนของวิธีการศึกษา ทั้งนี้หากทางหน่วยงานไม่มีคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ขอให้แนบจดหมายรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานว่าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเพียงพอต่อการตีพิมพ์ แต่ผู้เขียนหรือคณะผู้เขียนอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้บทความที่ตีพิมพ์เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการหรือเกิดความขัดแย้งกับกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศตนเอง

 2. การทดลองหรืองานวิจัยในมนุษย์ 
     งานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือมีงานวิจัยในมนุษย์ ควรมีใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของหน่วยงานที่สังกัด โดยต้นฉบับบทความต้องมีข้อความแสดงว่าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ในส่วนของวิธีการศึกษา ทั้งนี้หากผู้เขียนหรือคณะผู้เขียนไม่มีใบรับรองดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้บทความที่ตีพิมพ์เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการหรือเกิดความขัดแย้งกับกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. การทดลองหรืองานวิจัยที่มีการใช้พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พืชพันธุ์ป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวที่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 52 และมาตรา 53   
    สำหรับงานวิจัยที่มีการใช้พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พืชพันธุ์ป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวที่เข้าข่ายมาตรา 52 และมาตรา 53 ควรผ่านการขออนุญาตต่อสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร โดยต้นฉบับต้องมีข้อความแสดงว่าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด ไว้ในส่วนของวิธีการศึกษา ทั้งนี้หากทางผู้เขียนไม่ได้มีการดำเนินการดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้บทความที่ตีพิมพ์เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการหรือเกิดความขัดแย้งกับกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง