จรรยาบรรณของผู้ประเมินบทความ (Reviewers Ethics)

          ผู้ทรงคุณวุฒิมีหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพของบทความที่ได้รับมอบหมาย โดยดำเนินการตามหลักวิชาการด้วยความยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้  ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับทั้งผู้เขียนและวารสาร ในระหว่างการตรวจประเมินต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลใดใดของบทความที่ได้รับผิดชอบ

          โดยวารสารเกษตรพระจอมเกล้าประเมินบทความโดยผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน และผ่านความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer - review) ไม่ทราบชื่อผู้เขียนและผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double blind)  และผู้ประเมินไม่อยู่ในสังกัดเดียวกับผู้เขียนบทความ