เผยแพร่แล้ว: 2017-05-31

ลักษณะดินและศักย์ผลิตภาพของดินที่ใช้ปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้ว

ผ่องพรรณ วงค์เขียว, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, ณัฐพล จิตมาตย์

10-18

ผลของระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตฟ้าทะลายโจร

สมยศ เดชภิรัตนมงคล, โสมนันทน์ ลิพันธ์, สมมารถ อยู่สุขยิ่งสถาพร, หัตถ์ชัย กสิโอฬาร

49-56

ผลของ Kinetin และ IAA ต่อการเจริญเติบโตและการต้านอนุมูลอิสระจากพรรณไม้น้ำพรมมิ

นงนุช เลาหะวิสุทธ์, อัจฉรี เรืองเดช, สมชาย หวังวิบูลย์กิจ

76-83

ผลของสารฟอกฆ่าเชื้อและสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พรรณไม้น้ำบูเซป Bucephalandra sp.

นงนุช เลาหะวิสุทธิ์, อัจฉรี เรืองเดช, สมเกียรติ สีสนอง, สมชาย หวังวิบูลย์กิจ

95-103