การจำแนกชนิดของเชื้อรา Corynespora torulosa (Sydow) Cros ไอโซเลท SJ1 สาเหตุโรค ใบจุดของกล้วยไข่และการเข้าทำลายของเชื้อราสาเหตุโรค

Main Article Content

วีระณีย์ ทองศรี
สุมาพร แสงเงิน
อทิตยา ปาลคะเชนทร์

บทคัดย่อ

โรคใบจุดของกล้วย เป็นโรคที่มีความสำคัญต่อการผลิตกล้วยไข่เพื่อการส่งออกในแหล่งปลูกภาคตะวันออก
ของประเทศไทย โดยทำให้ผลผลิตไม่ได้ขนาดและสูญเสียน้ำหนัก ตลอดจนเกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิตเนื่องจาก
มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราอย่างต่อเนื่องในแหล่งปลูก ซึ่งโรคดังกล่าวยังไม่มีการศึกษาให้เป็นปัจจุบันมากนัก
ในประเทศไทย ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาการเข้าทำลาย การงอกของสปอร์ และการจำแนกชนิดของเชื้อรา
สาเหตุโรคโดยวิธีชีวโมเลกุล โดยทำการแยกเชื้อราจากกล้วยไข่ที่แสดงอาการใบจุดจาก 3 แหล่งปลูก คือ จังหวัดจันทบุรี
ตราด และระยอง พบสกุลของเชื้อราก่อโรค คือ Corynespora sp. ไอโซเลท SJ1 โดยเชื้อราดังกล่าวทำให้เนื้อเยื่อพืช
เกิดการติดเชื้อและปรากฏอาการจุดสีน้ำตาลขนาดเล็กที่ 3 วันหลังจากปลูกเชื้อ ต่อมาแผลขยายใหญ่มีวงแหวนสี
เหลืองล้อมรอบ และทำให้เนื้อเยื่อพืชตายที่ 7 วันหลังจากปลูกเชื้อ สปอร์ของเชื้อราสามารถงอกบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
PDA ได้ภายใน 1 ชั่วโมง โดยที่ความหนาแน่นต่ำสุดของสปอร์ที่ 2,400 สปอร์ต่อตารางเซนติเมตรทำให้เกิดการติดเชื้อ
ของเนื้อเยื่อพืชมากที่สุด และเชื้อราสามารถเข้าทำลายใบกล้วยที่บริเวณท้องใบได้ดีกว่าหลังใบ และเมื่อจำแนกชนิด
ของเชื้อราด้วยการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ rDNA ITS1 และ ITS4 พบว่าได้ผลผลิตปฏิกิริยา PCR ขนาด
590 คู่เบส ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับเชื้อรา Corynespora torulosa strain CPC15989 (Accession no. KF777154.1)
และ Corynespora cassiicola (Accession no. GQ407100.1) ที่ระดับ identity 99% และเมื่อจัดกลุ่มความสัมพันธ์
ของเชื้อราร่วมกับการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา พบว่าเชื้อรา Corynespora sp. ไอโซเลท SJ1 จัดอยู่ในกลุ่มเดียว
กับเชื้อรา Corynespora torulosa ซึ่งข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโรคใบจุดของกล้วยใน
ระดับที่สูงขึ้นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย