ผลของระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตฟ้าทะลายโจร

Main Article Content

สมยศ เดชภิรัตนมงคล
โสมนันทน์ ลิพันธ์
สมมารถ อยู่สุขยิ่งสถาพร
หัตถ์ชัย กสิโอฬาร

บทคัดย่อ

ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees) เป็นพืชสมุนไพรที่มีความสำคัญมากที่สุดชนิด
หนึ่งของประเทศไทย อย่างไรก็ตามการพัฒนาเทคนิคทางด้านการเกษตรเพื่อปลูกเป็นการค้ายังมีการศึกษา
กันน้อยมาก การจัดการเกี่ยวกับระยะปลูกนับว่ามีความสำคัญมากต่อผลผลิตพืช ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ทำขึ้นเพื่อต้อง
การทราบถึงผลของระยะปลูก 5 แบบที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตฟ้าทะลายโจรพันธุ์พื้นเมือง 4 พันธุ์ ซึ่งได้ทำการ
ทดลองในเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ถึง มกราคม พ.ศ.2559 ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ วางแผนการทดลองแบบ split plot มีจำนวน 3 ซ้ำ main plot คือ
ฟ้าทะลายโจรพันธุ์พื้นเมือง 4 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์พิษณุโลก 5-4, ปราจีนบุรี, ราชบุรี และพิจิตร 4-4 ส่วน sub plot ได้แก่
ระยะปลูกที่แตกต่างกัน 5 แบบ คือ 20x20, 30x30, 40x40, 50x50 และ 60x60 เซนติเมตร ผลการทดลอง พบว่า
ความสูง น้ำหนักแห้งต่อต้นของลำต้น ใบ และราก รวมทั้งน้ำหนักแห้งรวมต่อต้นของฟ้าทะลายโจรพันธุ์ปราจีนบุรี
มีค่ามากที่สุด รองลงมาคือพันธุ์ราชบุรี, พิจิตร 4-4 และพิษณุโลก 5-4 ตามลำดับ การปลูกโดยใช้ระยะปลูกที่กว้างขึ้น
จะมีน้ำหนักแห้งต่อต้นของใบ ลำต้น ราก และน้ำหนักแห้งรวมต่อต้น (กรัมต่อต้น) เพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระยะปลูกที่แคบ การปลูกโดยใช้ระยะปลูกแคบที่สุด คือ 20x20 เซนติเมตร จะให้มีผลผลิตน้ำหนักใบสดและแห้ง
(กรัมต่อตารางเมตร) มากที่สุด ในขณะที่การปลูกโดยใช้ระยะปลูกกว้างที่สุด คือ 60x60 เซนติเมตร ฟ้าทะลายโจร
มีผลผลิตน้ำหนักใบสดและแห้งน้อยที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย