การคัดเลือกเชื้อราสาเหตุโรคแมลงที่มีศักยภาพเพื่อควบคุมเพลี้ยอ่อนกะหล่ำ

Main Article Content

แก้วบัวสอน ราชขันติ
สุกัญญา คลังสินศิริกุล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาเชื้อราสาเหตุโรคแมลงที่มีศักยภาพสูงสุดในการควบคุมเพลี้ยอ่อนกะหล่ำ
(Lipaphis erysimi) โดยทำการสำรวจ เก็บข้อมูลในแปลงปลูกพืชเกษตรกร และป่าธรรมชาติของประเทศไทย 8 จังหวัด
และสปป. ลาว 9 จังหวัด แยกได้เชื้อราสาเหตุโรคแมลงทั้งหมด 100 ไอโซเลท (ประเทศไทยพบจำนวน 53 ไอโซเลท
และสปป. ลาว จำนวน 47 ไอโซเลท) ใน 100 ไอโซเลทจำแนกได้เชื้อรา 3 ชนิด คือเชื้อราสกุล Metarhizium จำนวน
12 ไอโซเลท (ประเทศไทย 5 ไอโซเลท และสปป. ลาว 7 ไอโซเลท) เชื้อราสกุล Beauveria จำนวน 53 ไอโซเลท
(ประเทศไทย 25 ไอโซเลท และสปป. ลาว 28 ไอโซเลท) และเชื้อราสกุล Paecilomyces จำนวน 35 ไอโซเลท
(ประเทศไทย 23 ไอโซเลท และสปป. ลาว 12 ไอโซเลท) และทำการทดสอบศักยภาพเชื้อรา 100 ไอโซเลท ในการ
ควบคุมเพลี้ยอ่อนกะหล่ำในห้องปฏิบัติการ พบว่าเชื้อราสกุล Metarhizium ไอโซเลท PSON1 ซึ่งแยกได้จากดินในพื้น
ที่ของสปป. ลาว สามารถทำให้เพลี้ยอ่อนกะหล่ำ มีเปอร์เซ็นต์เกิดโรคและตายสูงที่สุดที่ 48, 72 และ 96 ชั่วโมงเท่ากับ
32.5, 58.75 และ 90.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย