ผลของ Kinetin และ IAA ต่อการเจริญเติบโตและการต้านอนุมูลอิสระจากพรรณไม้น้ำพรมมิ

Main Article Content

นงนุช เลาหะวิสุทธ์
อัจฉรี เรืองเดช
สมชาย หวังวิบูลย์กิจ

บทคัดย่อ

พรรณไม้น้ำพรมมิ (Bacopa monnieri) เป็นไม้ประดับตู้ปลาที่พบว่ามีคุณสมบัติทางด้านเภสัช ในการควบคุม
คุณภาพด้านเภสัช ให้สม่ำเสมอ จึงต้องใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ดังนั้นจึงศึกษาการเลี้ยงพรรณไม้น้ำพรมมิ
ด้วยอาหารกึ่งแข็งสูตร MS ร่วมกับฮอร์โมนออกซิน Indole-3-acetic acid (IAA) ที่ระดับความเข้มข้น 0,0.1,0.2
และ 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร และไซโตไคนิน (kinetin) ที่ระดับความเข้มข้น 0,0.5,1 และ 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
พบว่าอาหารกึ่งแข็งสูตร MS ที่เติม kinetin 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนำให้พรรณไม้น้ำพรมมิมีความสูงมาก
ที่สุดคือ 80.74±4.10 มิลลิเมตร แต่สูตร MS ที่เติม IAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ kinetin 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ทำให้เพิ่มจำนวนกิ่งได้ดีคือ 12.67±0.91 กิ่ง สำหรับน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งที่สูงสุดได้จากอาหารสูตร MS
ที่เติม IAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ kinetin 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อตรวจสอบความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระจากสารสกัดพรมมิ 3 วิธี ได้แก่ total phenolic compounds (TPC), DPPH และ ABTS พบว่าสารสกัด
มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีจากต้นพรมมิที่เลี้ยงในสูตรอาหาร MSที่มีความเข้มข้นของ IAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร่วมกับ kinetin 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย