ผลของสารละลายกรดซาลิซิลิกต่อการเจริญเติบโต และการสะสมสาร stemona alkaloids ในรากของหนอนตายหยากในระยะก่อนการเก็บเกี่ยว

Main Article Content

นาตยา มนตรี
มานิตา คำแป้น

บทคัดย่อ

จากการใช้สารละลาย salicylic acid (SA) ในระยะก่อนการเก็บเกี่ยวต่อการเจริญเติบโต และการสะสมสาร
stemona alkaloids ในรากของหนอนตายหยาก (Stemona curtisii Hook. f.) โดยวางแผนการทดลองแบบ
completely randomized block design ประกอบด้วย 3 blocks 4 treatments 10 replications และทำการทดลอง
โดยพ่นสารละลาย SA ที่ความเข้มข้น 0 500 1,000 และ 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร ก่อนการเก็บเกี่ยวเป็นเวลา 30 วัน
บันทึกการเจริญเติบโต และเก็บเกี่ยวรากที่อายุ 7 เดือน จากนั้นสกัดผงรากด้วย methanol ที่ความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์
และวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ พบว่า ความเข้มข้นของ SA มีผลต่อการจริญเติบโต และการสะสมสารอัลคาลอยด์
โดยการพ่น SA ที่ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร มีจำนวนใบ มากที่สุดที่ 15.60 ใบ และปริมาณสาร total
stemona alkaloids stemocurtisine และ stemocurtisinol สะสมในรากมากที่สุดที่ 179.01 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ำหนัก
แห้ง 3.13 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง และ 6.62 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย