กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อหมี่โคราชตราดอกจิก ของผู้บริโภคในตลาดท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy