กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้ 6-Benzyladenine ร่วมกับ silver thiosulfate ต่อลักษณะการเจริญเติบโตและการชักนาการออกดอกในมันสำปะหลัง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy