กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 (2021): ตุลาคม-ธันวาคม Download Download PDF