กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของวิธีการวัดมีผลต่อความสัมพันธ์ของตัวแปรอย่างไร Download Download PDF