กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม - มิถุนายน 2564 Download Download PDF