ความผันแปรของดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียในประชากรชาวเขมร จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย

Authors

  • พิชชาภา บุญโสดา
  • ศุภรัตน์ ศรีทะวงษ์
  • สุปราณี ศรีกู่กา
  • วิภู กุตะนันท์

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Research Articles