กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเหนี่ยวนำพัฒนาการของฟอลลิเคิลและการตกไข่ในแพะพื้นเมืองไทยโดยใช้ฮอร์โมน FSH แบบลด ร่วมกับ hCG ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF