กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสามารถในการยืดปล้องและการแสดงออกของยีน <I>SK2</I> ในข้าวป่าสามัญภายใต้สภาพน้ำลึก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF