กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพของสารสกัดจากผกากรอง (<I>Lantana camara</I> L.) ต่อการชักนำให้เกิดตัวเต็มวัยหนอนเยื่อไผ่ (<I>Omphisa fuscidentalis</I> Hampson) นอกฤดูกาล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF