กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้ถ่านชีวภาพต่อสมบัติและการกักเก็บคาร์บอนในดินบนพื้นที่สูง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF