กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ cutinase และ endopolygalacturonase ของเชื้อรา <I>Colletotrichum capsici</I> ในช่วงการเข้าทำลายบนผลพริก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF