การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ cutinase และ endopolygalacturonase ของเชื้อรา <I>Colletotrichum capsici</I> ในช่วงการเข้าทำลายบนผลพริก

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

สวิตา สุวรรณรัตน์
ปัฐวิภา สงกุมาร
Siegrid Steinkellner
สมศิริ แสงโชติ

บทคัดย่อ

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน cutinase (CUT) และ endopolygalacturonase (endo-PG) ของเชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุของโรคแอนแทรคโนสในผลพริก บนผลพริกพันธุ์บางช้างในระยะ สีเขียวและสีแดง ด้วยเทคนิค real-time PCR โดยเก็บผลพริกระยะสีเขียวที่ 0, 24, 48, 72, 96, 120, 192 และ 240 ชั่วโมงหลังปลูกเชื้อ และเก็บผลพริกระยะสีแดงที่ 0, 24, 48, 72, 96, 120 และ 144 ชั่วโมงหลังปลูกเชื้อ พบว่า การแสดงออกของยีน CUT บนผลพริกระยะสีแดงสูงสุดที่ 72 และ บนผลพริกระยะสีเขียวที่ 240 ชั่วโมงหลังปลูกเชื้อ และการแสดงออกของยีน endo-PG สูงสุดในระยะผลสีแดงที่ 144 ชั่วโมงหลังการปลูกเชื้อและบนผลพริกระยะสีเขียวที่ 192 ชั่วโมงหลังปลูกเชื้อ โดยผลพริกเริ่มแสดงอาการของโรคแอนแทรคโนสที่ 144 และ 240 ชั่วโมงหลังการปลูกเชื้อบนผลพริกระยะสีแดงและสีเขียวตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

กรมวิชาการเกษตร. 2560. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยพริก พ.ศ. 2556-2562. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: www.doa.go.th/ hortold/images/stories/strategyplanthort/strategychili.doc (25 พฤษภาคม 2560).
บุญญวดี จิระวุฒิ. 2540. การทำให้เกิดโรคของเชื้อรา Colletotrichum capsici บนผลพริกและการถ่ายทอดเชื้อจากผลที่เป็นโรคสู่เมล็ดและต้นกล้า. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 66 หน้า.
Di Pietro, A. and M.I. Roncero. 1998. Cloning, expression, and role in pathogenicity of pg1 encoding the major extracellular endopolygalacturonase of the vascular wilt pathogen Fusarium oxysporum. Molecular Plant Microbe Interactions 11(2): 91-98.
Dumas, B., S. Centis, N. Sarrazin and M.T. Esquerré-Tugayé. 1999. Use of green fluorescent protein to detect expression of an endopolygalacturonase gene of Colletotrichum lindemuthianum during bean infection. Applied and Environmental Microbiology 65(4): 1769-1771.
Ettinger, W.F., S.K. Thukral and P.E. Kolattukudy. 1987. Structure of cutinase gene, cDNA and the derived amino acid sequence from phytopathologenic fungi. Biochemistry 26(24): 7883-7892.
Herbert, C., R. O’Connell, E. Gaulin, V. Salesses, M.T. Esquerré-Tugayé and B. Dumas. 2004. Production of a cell wall-associated endopolygalacturonase by Colletotrichum lindemuthianum and pectin degradation during bean infection. Fungal Genetics and Biology 41(2): 140-147.
Huertas-Gonzalez, M.D., M.C. Ruiz-Roldan, F.I. Garcia-Maceira, M.I. Roncero and A. Di Pietro. 1999. Cloning and characterization of pl1 encoding and in planta-secreated pectate lyase of Fusarium oxysporum. Current Genetics 35(1): 36-40.
Leroch, M., A. Kleber, E. Silva, T. Coenen, D. Koppenhöfer, A. Shmayahu, P.D.T. Valenzuela and M. Hahn. 2013. Transcriptome profiling of Botrytis cinerea conidial germination reveals upregulation of infection-related genes during the prepenetraion stage. Eukaryotic Cell 12(4): 614-626.
Livak, K.J. and T.D. Schmittgen. 2001. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the method. Methods 25: 402-408.
Münch, S., U. Lingner, D.S. Floss, N. Ludwig, N. Sauer and H.B. Deising. 2008. The hemibiotrophic lifestyle of Colletotrichum species. Journal of Plant Physiology 168(1): 41-51.
Nayaka, C.S., A.C.U. Shankar, S.R. Niranjana, H.S. Prakash and C.N. Mortensen. 2009. Anthracnose disease of chili pepper, Technical Bulletin. Asian Seed Health Centre, Karnataka, India.
Perfect, S.E., H.B. Hughes and R.J. O’Connell. 1999. Colletotrichum: A model genus for studies on pathology and fungal-plant interactions. Fungal Genetics and Biology 27(2-3): 186-198.
Pring, R.J., C. Nash, M. Zakaria and J.A. Bailey. 1999. Infection process and host range of Colletotrichum capsici. Physiological and Molecular Plant Pathology 46: 137-152.
Prusky, D. 1996. Pathogen quiescence in postharvest diseases. Annual Review of Phytopathology 34: 413-434.
Rudd, J.J., K. Kanyuka, K. Hassani-Pak, M. Derbyshire, A. Andongabo, J. Devonshire, A. Lysenko, M. Sagi, N.M. Desai, S.J. Powers, J. Hooper, L. Ambroso, A. Bharti, A. Farmer, K.E. Hammond-Kosack, R.A. Dietrich and M. Courbot. 2015. Transcriptome and metabolite profiling the infection cycle of Zymoseptoria tritici on wheat (Triticum aestivum) reveals a biphasic interaction with plant immunity involving differential pathogen chromosomal contributions, and a variation on the hemi-biotrophic lifestyle definition. Plant Physiology 167: 1158-1185.
Sutton, B. C. 1992. The genus Glomorella and its anamorph Colletotrichum. pp. 1-26. In: J.A. Bailey and M.J. Jeger (eds.). Colletotrichum: Biology, Pathology and Control. CAB International, Wallingford.
Thompson, J.D., D.G. Higgins and T.J. Gibson. 1994. CLUSTALW: improving the sensitivity of progressive multiple sequence alignment through sequence weighting, position-specific gap penalties and weight matrix choice. Nucleic Acids Research 22: 4673–4680.
Tomassini, A., L. Sella, A. Raiola, R. D’Ovidio and F. Favaron. 2009. Characterization and expression of Fusarium graminearum endo-polygalacturonases in vitro and during wheat infection. Plant Pathology 58(3): 556-564.
Untergasser, A., H. Nijveen, X. Rao, T. Bisseling, R. Geurts and J.A. Leunissen. 2007. Primer3Plus, an enhanced web interface to Primer3. Nucleic Acids Research 35: 71-74.
van Kan, J.A., J.W. van’t Klooster, C.A. Wagemakers, D.C. Dees and C.J. van der Vlugt-Bergmans. 1997. Cutinase A of Botrytis cinerea is expressed, but not essential, during penetration of gerbera and tomato. Molecular Plant-Microbe Interactions 10(1): 30-38.