อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารเกษตร ตามประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 2/2564 (อัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความในวารสารเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

     1. อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ต่อ 1 บทความ ดังนี้

             1.1 ผู้เขียนเป็นนักศึกษาหรือบุคลากร (First author หรือ Corresponding author) สังกัดคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารเกษตร บทความละ 2,500 บาท

                    ครั้งที่ 1 เรียกเก็บเมื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจอ่าน (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  จำนวน 1,500 บาท

                    ครั้งที่ 2 เรียกเก็บเมื่อได้รับเอกสารตอบรับการตีพิมพ์              จำนวน 1,000 บาท

             1.2 ผู้เขียนเป็นนักศึกษาและบุคลากรภายนอกสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารเกษตร บทความละ 3,000 บาท

                    ครั้งที่ 1 เรียกเก็บเมื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจอ่าน (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  จำนวน 1,500 บาท

                    ครั้งที่ 2 เรียกเก็บเมื่อได้รับเอกสารตอบรับการตีพิมพ์              จำนวน 1,500 บาท

     2. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการชำระเงินคืน อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารเกษตร ครั้งที่ 1 จำนวน 1,500 บาท กรณีดังต่อไปนี้

            2.1 บทความขาดความถูกต้องทางวิชาการอย่างมาก ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่ควรได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

            2.2 ผู้เขียนถอนบทความออกจากกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์บทความหรือผู้เขียนดำเนินการแก้ไขบทความเกินระยะเวลาที่วารสารกำหนด

*** ให้ชำระอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์หลังจากได้รับหนังสือแจ้งจากวารสารที่เท่านั้น ***