เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 • ผลงานทางวิชาการที่ส่งมาต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น
 • ผู้เขียนต้องตรวจสอบความถูกต้องของบทความตามคู่มือการเตรียมต้นฉบับของวารสารเกษตรอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกด
 • ผู้เขียนส่งต้นฉบับบทความในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิค จำนวน 3 ไฟล์ ดังนี้
  ไฟล์ที่ 1 เป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word ที่มีรายละเอียดครบตรงตามแบบฟอร์มของวารสารเกษตร
  ไฟล์ที่ 2 เป็นไฟล์ในรูปแบบ pdf ที่มีรายละเอียดครบตรงตามแบบฟอร์มของวารสารเกษตร
  ไฟล์ที่ 3 เป็นแบบฟอร์มนำส่งบทความเพื่อพิจารณานำลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตร (ดาว์นโหลดได้ที่ ข้อมูลสำหรับผู้เขียน)
 • ผู้เขียนสามารถติดตามความคืบหน้าของผลการประเมินบทความผ่านทางระบบผู้ใช้งานฐานข้อมูล ThaiJo และผู้เขียนควรให้ข้อมูล e-mail address และ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เพื่อประโยชน์ของผู้เขียนและกองบรรณาธิการสามารถติดต่อผู้เขียนได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีกรณีเร่งด่วน
 • กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจและแก้ไขบทความทุกเรื่องที่เสนอเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารเกษตร