เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 • ต้องไม่เคยได้รับตีพิมพ์มาก่อน (ต้นฉบับหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นฉบับ) และต้นฉบับต้องไม่ได้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด
 • ต้นฉบับที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับของวารสารเกษตร จะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเกษตร ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และผ่านความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer - review) ไม่ทราบชื่อผู้เขียนและผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double blind)
 • กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจและแก้ไขบทความทุกเรื่องที่เสนอเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารเกษตร
 • หากบทความใดขาดการติดต่อเกิน 6 เดือน กองบรรณาธิการจะดำเนินการลบบทความดังกล่าวออกจากระบบ ThaiJo 2.0 เพื่อให้การจัดทำวารสารเกษตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ
 • ผู้เขียนส่งต้นฉบับบทความในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิค จำนวน 3 ไฟล์ ดังนี้
  ไฟล์ที่ 1 เป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word
  ไฟล์ที่ 2 เป็นไฟล์ในรูปแบบ pdf
  ไฟล์ที่ 3 เป็นแบบฟอร์มนำส่งบทความ (ดาว์นโหลดได้ที่ คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง)
 • ผู้เขียนสามารถติดตามความคืบหน้าผลการประเมินบทความของท่านผ่านทางระบบผู้ใช้งานฐานข้อมูล
  ThaiJo 2.0 และผู้เขียนควรให้ข้อมูล E-Mail address และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
  เพื่อประโยชน์ต่อผู้เขียนและกองบรรณาธิการสามารถติดต่อผู้เขียนได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีกรณีเร่งด่วน