"วารสารเกษตร" เป็นวารสารวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวารสารเราจะออกราย 4 เดือน (มกราคม พฤษภาคม และกันยายน) ซึ่งจะพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการสาขา เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร สัตวแพทย์ และชีววิทยา ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  Thai-Jounal Impact factor ประจำปี 2561 = 0.701

ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (2021): วารสารเกษตร

วารสารเกษตรเล่มนี้เป็นฉบับแรกของปีที่ 37 ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความทางวิชาการที่มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยทั้งหมด จำนวน 11 เรื่อง ประกอบด้วย สาขาพืชสวน 3 เรื่อง สาขาปฐพีศาสตร์ 2 เรื่องสาขากีฏวิทยา 1 เรื่อง สาขาสัตวศาสตร์ 3 เรื่อง และสาขาการแปรรูปอาหารและสมุนไพร 2 เรื่อง

ทางวารสารเกษตร เปิดรับบทความวิชาการทางเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเกษตร สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์วารสาร https://www.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/index หรือสามารถติดต่อมายังกองบรรณาธิการได้ที่ E-mail : agjournal22@gmail.com

เผยแพร่แล้ว: 2021-01-28

วงจรชีวิตและความสามารถในการผสมพันธุ์ของกล้วยไม้เหลืองแม่ปิง

เอกรัตน์ วสุเพ็ญ, ฉันทลักษณ์ ติยายน, ณัฐา โพธาภรณ์

27-37

ผลของการจัดการน้ำและการพ่นสังกะสีทางใบต่อผลผลิตและการสะสมธาตุอาหารในเมล็ดข้าวเหนียว 5 พันธุ์

จินตนา สงค์ศรีอินทร์, สุชาดา จำรัส, สุภาภรณ์ ญะเมืองมอญ, จีราภรณ์ วีระดิษฐกิจ, สิทธิเศวต ลอดแก้ว, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย

51-63

ชนิดและการเปลี่ยนแปลงประชากรของแมลงวันทองสกุล Bactroceraที่ทำลายผลพริกบางพันธุ์ในจังหวัดพิษณุโลก

อรอนงค์ พึ่งเขียว, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ , จิราพร กุลสาริน , เยาวลักษณ์ จันทร์บาง

65-74

การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์เรียลไทม์พีซีอาร์ที่มีความแม่นยำสูงสำหรับประเมินสัดส่วนเพศของอสุจิในน้ำเชื้อพ่อโคนม

ทฤษฎี คำหล่อ, กรวรรณ ศรีงาม , ศุภมิตร เมฆฉาย , วัชรพงศ์ นรพัลลภ , นิภา โชคสัจจะวาที

75-87

ผลของระยะเวลาในการบ่มต่อองค์ประกอบทางเคมีและปริมาณสารคาร์โนซีนในเนื้อโค

ทิพย์ระวี รัศมีพงศ์, ศิริมา ทองรวย, ทองสุข เจตนา, อัจฉรา ขยัน

89-97

ผลของสารทีทูทอกซินต่อความเป็นพิษและการตายของเซลล์ไฟโบบลาสจากเอมบริโอไก่พื้นเมือง

ชมพูนุช หลำแสงกุล, มานินพันฌ์ ทองคำ, กรวรรณ ศรีงาม, วรรณพร ทะพิงค์แก, มนตรี ปัญญาทอง

99-107

ผลของแหล่งน้ำตาลซูโครสต่อจลนศาสตร์การหมักไวน์ส้มเกลี้ยง

มาลัยพร วงค์แก้ว, คัทลียา ใจดี , ณัฐพล อินถา , นันทิยา บุญสุข , พศิน หน่อคำอ้าย

109-120

ดูเล่มทุกฉบับ