ที่ปรึกษา

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

บรรณาธิการ

รศ.ดร.ณัฐา    โพธาภรณ์                                                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองบรรณาธิการ

ผศ.ดร.ชูชาติ   สันธทรัพย์                                                    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบรรณาธิการ ฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร. รุจ  ศิริสัญลักษณ์                                                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร. ชนากานต์  เทโบลต์ พรมอุทัย                                มหาวิทาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร. พิชญา พูลลาภ                                                       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร. เยาวลักษณ์  จันทร์บาง                                         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร. อรอุมา  เรืองวงษ์                                                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร. ฉันทลักษณ์  ติยายน                                             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร. พิมพ์ใจ  สีหะนาม                                                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร. จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ                                             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร. เสาวลักษณ์  แย้มหมื่นอาจ                                    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.ดร. จรัญ  จันทลักขณา                                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ. ญาณวิทย์ ดร. เมธา วรรณพัฒน์                                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร. อังศุมาลย์  จันทราปัตย์                                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ.ดร. สุชีลา  เตชะวงค์เสถียร                                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร. ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์                                                     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รศ.ดร. เสวียน  เปรมประสิทธิ์                                            มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ.ดร. วีรเทพ  พงษ์ประเสริฐ                                            มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ.ดร. เพชรรัตน์  ธรรมเบญจพล                                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ. บำเพ็ญ  เขียวหวาน                                                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

รศ.ดร. เกรียงศักดิ์  เม่งอำพัน                                            มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผศ.ดร. ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร                                            มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผศ.ดร. เพ็ญพร  เจนการกิจ                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร. ไชยวรรณ  วัฒนจันทร์                                           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร. เสาวคนธ์  วัฒนจันทร์                                            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กองบรรณาธิการ ฝ่ายการจัดการ

นางลาลิตยา   นุ่มมีศรี

นางสาวอรณิชาณ์  ปารมี

นายมานพ  เปี้ยพรรณ์