ที่ปรึกษา
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

บรรณาธิการ
รศ.ดร.ณัฐา  โพธาภรณ์

รองบรรณาธิการ

ผศ.ดร.ชูชาติ   สันธทรัพย์

กองบรรณาธิการ ฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ต่อนภา  ผุสดี 
รศ.ดร.รุจ  ศิริสัญลักษณ์
ผศ.ดร.บุศรา  ลิ้มนิรันดร์กุล 
รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ
ผศ.ดร.เยาวลักษณ์  จันทร์บาง
ผศ.ดร.อรอุมา  เรืองวงษ์
ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์  ติยายน
ผศ.ดร.พิมพ์ใจ  สีหะนาม
ผศ.ดร.จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์  แย้มหมื่นอาจ
ผศ.ดร.มินตรา  ศีลอุดม
รศ.ดร.ไสว  บูรณพานิชพันธุ์
ศ.ดร.จรัญ  จันทลักขณา
ศ.ญาณวิทย์ ดร.เมธา  วรรณพัฒน์
ศ.ดร.อังศุมาลย์  จันทราปัตย์
ศ.ดร.สุชีลา  เตชะวงค์เสถียร
ศ.ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์
รศ.ดร.เสวียน  เปรมประสิทธิ์
รศ.ดร.วีรเทพ  พงษ์ประเสริฐ
รศ.ดร.เพชรรัตน์  ธรรมเบญจพล
รศ.บำเพ็ญ  เขียวหวาน
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เม่งอำพัน
รศ.ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
ผศ.ดร.ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร
ผศ.ดร.เพ็ญพร  เจนการกิจ
ผศ.ดร.ไชยวรรณ  วัฒนจันทร์
ผศ.ดร.เสาวคนธ์  วัฒนจันทร์

กองบรรณาธิการ ฝ่ายการจัดการ
นางลาลิตยา   นุ่มมีศรี
นายมานพ  เปี้ยพรรณ์
นางสาววันวิสา บุตรอินทร์


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้าราชการเกษียณอายุ
ข้าราชการเกษียณอายุ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้าราชการเกษียณอายุ
ข้าราชการเกษียณอายุ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้าราชการเกษียณอายุ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ข้าราชการเกษียณอายุ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์