ผู้จัดพิมพ์

คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการพิมพ์

วารสารราย 4 เดือน (3 ฉบับ/ปี) คือ

ฉบับที่ 1  มกราคม-เมษายน

ฉบับที่ 2  พฤษภาคม-สิงหาคม

ฉบับที่ 3  กันยายน-ธันวาคม

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่วิทยาการด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่ตีพิมพ์

1. เป็นบทความวิจัย  บทความปริทัศน์ หรือบทความวิชาการ ทางด้านเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. ต้องไม่เคยได้รับตีพิมพ์มาก่อน (ต้นฉบับ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นฉบับ) และต้นฉบับต้องไม่ได้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด

การพิจารณาบทความ

1. ต้นฉบับที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับของวารสารเกษตร จะไม่ได้รับการพิจารณา

2. ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเกษตร ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน และผ่านความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer - review) ไม่ทราบชื่อผู้เขียนและผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double blind)

3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจและแก้ไขบทความทุกเรื่องที่เสนอเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารเกษตร

ภาษาที่รับตีพิมพ์

1. ภาษาไทย

2. ภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่

อัตราค่าบริการการตีพิมพ์บทความในวารสารเกษตร บทความละ 2,000 บาท