ผู้จัดพิมพ์

คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการพิมพ์

วารสารราย 4 เดือน (3 ฉบับ/ปี) คือ

ฉบับที่ 1  มกราคม-เมษายน

ฉบับที่ 2  พฤษภาคม-สิงหาคม

ฉบับที่ 3  กันยายน-ธันวาคม

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่วิทยาการด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่ตีพิมพ์

1. เป็นบทความวิจัย  บทความปริทัศน์ หรือบทความวิชาการ ทางด้านเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. ต้องไม่เคยได้รับตีพิมพ์มาก่อน (ต้นฉบับ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นฉบับ) และต้นฉบับต้องไม่ได้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด

การพิจารณาบทความ

1. ต้นฉบับที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับของวารสารเกษตร จะไม่ได้รับการพิจารณา

2. ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเกษตร ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และผ่านความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer - review) ไม่ทราบชื่อผู้เขียนและผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double blind)

3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจและแก้ไขบทความทุกเรื่องที่เสนอเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารเกษตร

4. หากบทความใดขาดการติดต่อเกิน 6 เดือน กองบรรณาธิการจะดำเนินการลบบทความดังกล่าวออกจากระบบ ThaiJo 2.0 เพื่อให้การจัดทำวารสารเกษตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ

5. ผู้เขียนไม่สามารถดำเนินการร้องขอเพิ่มชื่อผู้เขียนบทความหรือขอลบชื่อผู้เขียนบทความในวารสารเกษตรได้ หากมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนชื่อ First author หรือ Corresponding author สามารถดำเนินการได้ (เปลี่ยนชื่อภายในบทความเท่านั้น ไม่สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนเป็นชื่อผู้เขียนท่านอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฏในบทความต้นฉบับได้) ทั้งนี้ การร้องขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สามารถดำเนินการได้ในระหว่างกระบวนการพิจารณาบทความเท่านั้น หากได้รับเอกสารตอบรับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ภาษาที่รับตีพิมพ์

1. ภาษาไทย

2. ภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่

1. อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ต่อ 1 บทความ ดังนี้

    1.1 ผู้เขียนเป็นนักศึกษาหรือบุคลากร (First author หรือ Corresponding author) สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารเกษตร บทความละ 2,500 บาท

           ครั้งที่ 1 เรียกเก็บเมื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจอ่าน         จำนวน 1,500 บาท

           ครั้งที่ 2 เรียกเก็บเมื่อได้รับเอกสารตอบรับการตีพิมพ์    จำนวน 1,000 บาท

    1.2 ผู้เขียนเป็นนักศึกษาและบุคลากรภายนอกสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารเกษตร บทความละ 3,000 บาท

          ครั้งที่ 1 เรียกเก็บเมื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจอ่าน         จำนวน 1,500 บาท

          ครั้งที่ 2 เรียกเก็บเมื่อได้รับเอกสารตอบรับการตีพิมพ์    จำนวน 1,500 บาท

2. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการชำระเงินคืน อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารเกษตร ครั้งที่ 1 จำนวน 1,500 บาท กรณีดังต่อไปนี้

    2.1 บทความขาดความถูกต้องทางวิชาการอย่างมาก ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่ควรได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

    2.2 ผู้เขียนถอนบทความออกจากกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์บทความหรือผู้เขียนดำเนินการแก้ไขบทความเกินระยะเวลาที่วารสารกำหนด

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ จะเรียกเก็บบทความที่ลงตีพิมพ์ตั้งแต่ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป