Contact

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวารสารเกษตรได้ที่

บรรณาธิการวารสารเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 053-944090 ต่อ 12
E-mail: agjournal22@gmail.com

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Phone 053-944090-92 ต่อ 12

Support Contact

นางสาววันวิสา บุตรอินทร์ (เจ้าหน้าที่วารสารเกษตร)
Phone 053-944090-92 ต่อ 12