ติดต่อ

วารสารเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ผู้รับผิดชอบหลัก

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางลาลิตยา นุ่มมีศรี