กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF