กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะจากยีน Cytochrome Oxidase I เพื่อตรวจวินิจฉัยแมลงวันแตง <I>Zeugodacus cucurbitae</I> (Coquillett) (Diptera: Tephritidae) เพื่อส่งเสริมการส่งออก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
⚠️ System is in read only mode for maintenance and upgrade between Jan 4, 2022 and Jan 20, 2022 more