กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าไม้: กรณีศึกษาลุ่มน้ำยาง จังหวัดน่าน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล