กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สารต้านจุลินทรีย์หลากกลุ่มจาก <I>Streptomyces coerulescens</I> NN91 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
⚠️ System is in read only mode for maintenance and upgrade between Jan 4, 2022 and Jan 20, 2022 more