สารต้านจุลินทรีย์หลากกลุ่มจาก <I>Streptomyces coerulescens</I> NN91

Main Article Content

นันทวุฒิ นิยมวงษ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาสารที่ผลิตได้จากแอคติโนมัยสีท ไอโซเลท NN91 ซึ่งพบว่ามีความสามารถในการยับยั้ง Candida albicans, Micrococcus luteus และ Staphylococcus aureus ได้ดี จากการเพาะเลี้ยงเชื้อไอโซเลทนี้ในอาหารเหลวชนิด ISP2 และบ่มแบบเขย่าที่อุณหภูมิห้อง (28 ºC) พบว่า เชื้อสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับยั้งจุลินทรีย์ทดสอบได้สูงสุดในวันที่ 7 โดยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้ มีความคงทนต่ออุณหภูมิ 100 ºC เป็นเวลา 15 นาที สารสกัดหยาบจากน้ำเลี้ยงเซลล์ที่ได้มีค่า minimal inhibitory concentration (MIC) ต่อ M. luteus และ S. aureus ที่ 0.039 และ 0.009 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ การศึกษาลำดับเบสของยีน 16S rRNA ของแอคติโนมัยสีท ไอโซเลท NN91 พบว่า มีความคล้ายคลึงกับ S. coerulescens (AB184122) ที่ 98.9 % สารที่ผลิตจากไอโซเลท NN91 จาการศึกษานี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตัวยาหรือสารต้านการติดเชื้อแบบหลากกลุ่มได้ในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Alexander, M. 1977. Introduction to Soil Microbiology. 2nd ed. John Wiley & Sons, New York. 467 p.

Arasu, M.V., V. Duraipandiyan, P. Agastian and S. Ignacimuthu. 2008. Antimicrobial activity of Streptomyces spp. ERI-26 recovered from Western Ghats of Tamil Nadu. Journal de Mycologie Médicale 18(3): 147-153.

Atta, H.M., S.M. Dabour and S.G. Desoukey. 2009. Sparsomycin antibiotic production by Streptomyces sp. AZ-NIOFD1: Taxonomy, fermentation, purification and biological activities. American-Eurasian Journal of Agriculture and Environment Science 5(3): 368-377.

Boudjella, H., K. Bouti, A. Zitouni, F. Mathieu, A. Lebrihi and N. Sabaou. 2006. Taxonomy and chemical characterization of antibiotics of Streptosporangium Sg 10 isolated from a Saharan soil. Microbiological Research 161(4): 288-298.

Clark, G.J., D. Langley and M.E. Bushell. 1995. Oxygen limitation can induce microbial secondary metabolite formation: investigations with miniature electrodes in shaker and bioreactor culture. Microbiology 141: 663-669.

Kieser, T., M.J, Bibb, M.J. Buttner, K.F. Chater and D.A. Hopwood. 2000. Practical Streptomyces Genetics. John Innes Foundation, Norwich. 613p.

Lazzarini A., L. Cavaletti, G. Toppo and F. Marinelli. 2000. Rare genera of actinomycetes as potential producers of new antibiotics. Antonie Van Leeuwenhoek 78(3): 399-405.

Lyons, A.J. and T.G. Pridham. 1971. Streptomyces torulosus sp. n., an unusual knobby-spored Taxon. Applied Microbiology 22(2): 190-193.

Maleki, H., A. Dehnad, S. Hanifian and S. Khani. 2013. Isolation and molecular identification of Streptomyces spp. with antibacterial activity from northwest of Iran. BioImpacts 3(3): 129-134.

Niyomvong, N., W. Pathom-aree, A. Thamchaipenet and K. Duangmal. 2012. Actinomycetes from tropical limestone caves. Chiang Mai Journal of Science 39(3): 373-388.

Narayana, K.J.P. and M. Vijayalakshmi. 2009. Chitinase Production by Streptomyces sp. ANU 6277. Brazilian Journal of Microbiology 40(4): 725-733.

Okami, Y. and K. Hotta. 1988. Search and discovery of new antibiotics. pp. 33-67. In: M. Goodfellow, S.T. Williams and M. Mordarski (eds.). Actinomycetes in Biotechnology. Academic Press, London

Olano, C., C. Mendez and J.A. Salas. 2009. Antitumor compounds from marine actinomycetes. Marine Drugs 7(2): 210-248.

Sasaki, T., T. Otani, K. Yoshida, N. Unemi, M. Hamada and T. Takeuchi. 1997. Discovery of methyl-2-(2'-hydroxyphenyl)-2-oxazoline-4-carboxylate as a secondary metabolite from Actinomadura sp. Journal of Antibiotics 50(10): 881-883.

Schumacher, R.W., B.L. Harrigan and B.S. Davidson. 2001. Kahakamides A and B, new neosidomycin metabolites from a marine-derived actinomycete. Tetrahedron Letters 42(31): 5133-5135.

Selvin, J., S. Joseph, K.R.T. Asha, W.A. Manjusha, V.S. Sangeetha, D.M. Jayaseema, M.C. Antony and A.L. Denslin Vinitha. 2004. Antibacterial potential of antagonistic Streptomyces sp. isolated from marine sponge Dendrilla nigra. FEMS Microbiology Ecology 50(2): 117-122.

Sengupta, S., A. Pramanik, A. Ghosh and M. Bhattacharyya. 2015. Antimicrobial

activities of actinomycetes isolated from unexplored regions of Sundarbans mangrove ecosystem. BMC microbiology 15(1): 170, doi: 10.1186/s12866-015-0495-4

Siddiqi, S.H., L.B. Heifets, M.H. Cynamon, N.M. Hooper, A. Laszlo, J.P. Libonati, P.J. Lindholm-Levy and N. Pearson. 1993. Rapid broth macrodilution method for determination of MICs for Mycobacterium avium isolates. Journal of Clinical Microbiology 31(9): 2332-2338.