วารสารเกษตรฉบับนี้เป็นวารสารเกษตรปีที่ 37 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม  พ.ศ. 2564  ทางกองบรรณาธิการขอแจ้งข่าวดีให้สมากชิกทุกท่านทราบ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (TCI) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งเข้ารับการประเมินเสร็จเรียบร้อย โดยวารสารเกษตรได้ถูกปรับจากวารสารกลุ่มที่ 2 เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564  ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

 

เผยแพร่แล้ว: 2021-09-30

การใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เป็นพลังงานทดแทนสำหรับเครื่องยนต์ของเครื่องบดข้าวโพดแบบ Hammer Mill

สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ , กัญญารัตน์ พวกเจริญ, องอาจ ส่องสี, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล

255-263

การใช้เปลือกกล้วยหมักร่วมกับลูกแป้งและมันเส้นต่อการย่อยได้ของโภชนะและค่าชีวเคมีของเลือดในแพะเนื้อ

ณรกมล เลาห์รอดพันธ์, วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์, ทศพร อินเจริญ, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, สิริวดี พรหมน้อย

265-275

ผลของการอบรมการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดต่อความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมที่อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ก้องภพ กุลสาริน, จุฑาทิพย์ เฉลิมผล, รุจ ศิริสัญลักษณ์ , ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์

317-326

ผลของการให้ปุ๋ยแคลเซียม - โบรอนต่อคุณภาพของผลเมล่อน

ธีรยุทธ คล้ำชื่น, นิยม บัวบาน, พันทิพา ลิ้มสงวน, จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล

349-358

การตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อปุ๋ยสังกะสีและทองแดงในดินนาต่างชนิด

ณัฐวดี อยู่เจริญกิจ, ศุภิฌา ธนะจิตต์, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม

371-383