การใช้เปลือกกล้วยหมักร่วมกับลูกแป้งและมันเส้นต่อการย่อยได้ของโภชนะและค่าชีวเคมีของเลือดในแพะเนื้อ

Main Article Content

ณรกมล เลาห์รอดพันธ์
วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์
ทศพร อินเจริญ
เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
สิริวดี พรหมน้อย

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของเปลือกกล้วยหมักร่วมกับมันเส้นและลูกแป้งที่แตกต่างกันต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะ และค่าชีวเคมีของเลือดของแพะเนื้อ โดยใช้แพะเนื้อลูกผสมบอร์ น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 15.09 ± 1.04 กิโลกรัม จำนวน 3 ตัว วางแผนการทดลองแบบ Crossover designs อาหารทดลองแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ เปลือกกล้วยหมัก เปลือกกล้วยหมักร่วมกับมันเส้นและลูกแป้งที่ระดับ 70 : 30 : 0.01 % และ 70 : 30 : 0.02 % ตามลำดับ ผลการทดลองพบว่าปริมาณการกินได้ที่วัตถุแห้งของอาหารหยาบและอาหารข้นไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) ปริมาณการกินได้ของอินทรียวัตถุ โปรตีนหยาบ ไขมันหยาบ คาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ง่าย และเยื่อใยหยาบไม่แตกต่างกัน (P > 0.05) อย่างไรก็ตามพบว่า สัตว์ทดลองที่ได้รับเปลือกกล้วยหมักร่วมกับมันเส้นและลูกแป้งที่ระดับ 70 : 30 : 0.02 % มีสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของอินทรียวัตถุ คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่าย และสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของเยื่อใยหยาบสูงขึ้น (P < 0.05) นอกจากนี้พบว่า ค่าชีวเคมีของเลือดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) จากการทดลองสรุปได้ว่า การใช้ลูกแป้งในระดับ 0.02 % หมักร่วมกับกากน้ำตาลและมันเส้นในเปลือกกล้วยหมักช่วยปรับปรุงการย่อยได้ของโภชนะ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการกินได้และค่าชีวเคมีของเลือด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Association of Official Analytical Chemists. 2000. Official Methods of Analysis of AOAC International. 17th ed. The Association of Official Analytical Chemists, Gaithersburg, MD.

Barry, T.N. 1989. Condensed tannins: their role in ruminant protein and carbohydrate digestion and possible effects upon the rumen ecosystem. pp.153-169. In: J.V. Nolan, R.A. Leng, and D.I. Demeyer (eds.). The Roles of Protozoa and Fungi in Ruminant Digestion. Penambol Books, Armidale.

Bhatt, H.D., N.H. Kelawala, V.S. Dabas, R.H. Bhatt, S.K. Jhala, D.N. Suthar and V.D. Dodia. 2016. Incidence of hoof disorders in bovine of south Gujarat. International Journal of Science Environment and Technology 5(5): 3346-3351.

Bourapa, R. and P. Kullama. 2018. Effect of Saccharomyces cerevisae on nutritive values and fermentation characteristics of rice straw. Khon Kaen Agriculture Journal 46(5): 947-954. (in Thai)

Burtis, C.A. and E.R. Ashwood. 1994. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 2nd ed. W.B. Saunders Company, Philadelphia.

Cai, J.S. 2007. Effect of protein sources on performance and organ development and serum biochemical indexes in early-weaned lambs. M.S. Thesis. Chinese of Academy Agricultural Sciences, Beijing.

Cham, P., W. Poonsri, I. Lichanporn and N. Lapsongphon. 2019. Effects of ripening stages and extraction conditions on tannin content of Namwa banana peel powder. pp. 659-695. In: Proceedings of 20th National Graduate Research Conference. Khon Kaen University, Khon Kaen. (in Thai)

Chanjula, P., P. Pakdeechanuan, S. Wasiksiri and S. Tedprasit. 2014. Effects of dietary protein levels on digestibility, blood metabolites, and production performance of lactating dairy goats. Journal of Agriculture 30(2): 191-200. (in Thai).

Chaokaur, A., Y. Laikhonburi, C. Kunmee, C. Santhong and S. Chimthong. 2014. Evaluation of nutritive value and sugar soluble carbohydrate of pineapple residue. Khon Kaen Agriculture Journal 42 (Suppl. 1): 301-306. (in Thai)

Cheva-Isarakul, B. 1998. Animal Nutrition. 6th ed. Thanaban Printing, Chiang Mai. 170 p. (in Thai)

Devendra, C. and M. Burns. 1983. Goat Production in the Tropics. 2nd ed. Slough: Commonwealth Agricultural Bureau, Farnharm Royal.

Devendra, C. and D. Lewis. 1973. The interaction between dietary lipids and fibre in the sheep 1. A comparison of the methods used for crude fibre and acid-detergent fibre estimations. Animal Science 17(3): 275-280.

Fielder, S.E. 2015. Serum biochemical reference ranges. (Online). Available: https://www.msdvetmanual.com/special-subjects/reference -guides/serum-biochemical-reference-ranges (October 14, 2020).

Hallett, C.J. and J.G.H. Cook. 1971. Reduced nicotinamide adenine dinucleotide-coupled reaction for emergency blood urea estimation. Clinaca Chimica Acta 35(1): 33-37.

Hantai, P., B. Plangsungnern, C. Chueaphudi, S. Yammuen-art, W. Tartrakoon, P. Rattanapradit and N. Laorodphan. 2018. Effect of cassava chip and fermentation starter supplementation of banana peel silage on chemical composition and in vitro digestibility. Journal of Agricultural Research and Extension 35(2) (Suppl. 2): 713-721. (in Thai)

Hnokaew, P. and S. Yammuan-Art. 2019. Effect of lactic acid bacteria inoculation on nutritive value of maize cob and husk with napier pakchong 1 silage at different ensiling period. Khon Kaen Agriculture Journal 47 (Suppl. 2): 747-752. (in Thai)

Kaneko, J.J. 1989. Clinical Biochemistry of Domestic Animals. 4th ed. Academic Press, San Diego.

Laorodphan, N. and W. Likittrakulwong. 2017. Effects of banana peel silage on growth performance of crossbred Charolais. Naresuan Phayao Journal 10(2): 50-53. (in Thai)

Mrudula, S., G. Reddy and G. Seenayya. 2011. Screening of various raw starches on production of thermostable amylopullulanase by Clostridium thermosulfurogenes SVM17. World Applied Sciences Journal 15(7): 996-1001.

Mukthang, K., W. Tartrakoon, C. Chueaphudi, P. Hantai, T. Tongyoy, W. Likittrakulwong, T. Kassanuk and N. Laorodphan. 2020. Effects of banana peel silage on milk yields in lactating dairy goats. Khon Kaen Agriculture Journal 48 (Suppl 1.): 251-256. (in Thai)

Preston, R.L., D.D. Schnakenberg and W.H. Pfander. 1965. Protein utilization in ruminants. I. Blood urea nitrogen as affected by protein intake. Journal of Nutrition 86(3): 281-287.

Rattana, S., O. Arunsakul and P. Sangkhapaitoon. 2011. Biochemical blood parameters of goats in southern Thailand. Journal of Agriculture 27(3): 283-292. (in Thai)

Sakha, M., M. Shamesdini and F. Mohamad-zadeh. 2009. Serum biochemistry values in Raini goat of Iran. (Online). Available: http://www.ispub.com/journal/the_internet_journal_of_veterinary_medicine/volume_6_number_1_39/article/serum-biochemistry-values-in-raini-goat-of-iran.html. (October 14, 2020).

Seesawhea, Y., P. Saenphoom, A. Chaokaur, S. Chimtong, S. Bureenok and S. Prajukboonjatsada. 2017. Nutritional improvement of corn peel silage using fermented juice from epiphytic lactic bacteria (FJLB), nutrients digestibility and growth performance in crossbred goat. Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University 4(5): 144-156.

Steel, R.G.D. and J.H. Torrie. 1980. Principles and Procedures of Statistics: A Biometrical Approach. 2nd ed. McGraw-Hill, New York.

Wachirapakorn, C., C. Wongnen, A. Cherdthong and K. Phonsaen. 2016. Effects of dried ethanol by-product in total mixed ration on intake, digestibility, yield and milk composition of lactating cows. Journal of Agriculture 32(2): 247-259. (in Thai)

Wanapat, M. and S. Khampa. 2007. Effect of levels of supplementation of concentrate containing high levels of cassava chip on rumen ecology, microbial N supply and digestibility of nutrients in beef cattle. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 20(1): 75-81.

Weerakul, K., C. Sodchit and R. Singganusong. 2015. Extraction and utilization of dietary fiber from banana peels. SDU Research Journal of Sciences and Technology 8(3): 61-80.

Wu, Z., O.A. Ohajuruka and D.L. Palmquist. 1991. Ruminal synthesis, biohydrogenation, and digestibility of fatty acids by dairy cows. Journal of Dairy Science 74(9): 3025-3034.