ผลของการอบรมการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดต่อความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมที่อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

Main Article Content

ก้องภพ กุลสาริน
จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
รุจ ศิริสัญลักษณ์
ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมการเลี้ยงจิ้งหรีด 2) เปรียบเทียบความรู้ในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดก่อนและหลังการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม และ 3) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการอบรมการเลี้ยงจิ้งหรีด ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้ารับการอบรมการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ที่ได้เข้ารับการอบรมจำนวน 70 ราย ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ paired t - test  ผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 45 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพการเกษตร ส่วนใหญ่เลี้ยงจิ้งหรีดสายพันธุ์สะดิ้ง มีบ่อเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 10 บ่อ มีประสบการณ์การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 3 - 5 ปี ส่วนใหญ่ได้รับการอบรมการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นครั้งแรก ได้รับความรู้และการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับความรู้ในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดหลังการอบรมมีสูงกว่าก่อนอบรม ผู้เข้ารับการอบรมได้คะแนนรวมหลังการอบรมแตกต่างจากก่อนการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ปัญหาของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมขาดความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด จิ้งหรีดเป็นโรคและมีศัตรูหลายชนิด ไข่จิ้งหรีดไม่ฟักตัว จิ้งหรีดเจริญเติบโตไม่พร้อมกันและมีขนาดของลำตัวเล็กลง ทำให้ปริมาณของผลผลิตที่ได้ลดลง นอกจากนี้ ยังมีต้นทุนอาหารของจิ้งหรีดมีราคาสูงขึ้น และการจำหน่ายจิ้งหรีดถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ส่วนข้อเสนอแนะคือควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการ และการป้องกันโรคในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด รวมถึงมีการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีราคาถูกจำหน่ายแก่สมาชิก และควรมีการประกันราคารับซื้อล่วงหน้าแก่สมาชิก/ผู้เข้ารับการอบรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bloom, B. S. 1968. Learning for mastery. Evaluation Comment 1(2): 1-12.

Jamjanya, T. 2012. Sustainability of edible insect business. Khon Kaen Agriculture Journal. 40(3): 203-206. (in Thai)

Jamjanya, T. and C. Thavorn-anukulkit. 2005. Mass rearing of edible cricket (Modicogryllus confirmata Walker). pp. 428-432. In: Proceedings of the 2nd Symposium on Thai Resources: All Things are Intertwined. Center of Plant Genetic Conservation, Khlong Phai, Nakhon Ratchasima. (in Thai)

Kanjina, C., S. Simaraks, S. Laohasiriwong and S. Choenkwan. 2019. Commercial cricket raising system by farmers in a village of Khon Kaen province. Khon Kaen Agriculture Journal 47 (Suppl. 1): 225-232. (in Thai)

National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards. 2017. Thai agricultural standard for good agricultural practices for cricket farm. National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, Bangkok. 10 p. (in Thai)

Panyayuen, S., S. Fongmul, P. Sakkatat and K. Kanokhong. 2020. Factors effecting knowledge about pesticide-free vegetable growing of farmers in Muangpan district, Lampang province. pp. 1469-1479. In: Proceedings of the 13th UDRU National Graduate Research Conference: Disruption in Academic Research. Graduate School of Udon Thani Rajabhat University, Udon Thani. (in Thai)

Tangtis, N. and W. Intaraccomporn. 2558. Factors Affecting of Successful Implementation of the Royal Project Development Centers. Journal of Agriculture 31(1): 59-68.

Soithongdee, N. and N. Nilapornkul. 2019. Cost and return of commercial cricket farming. MBA-KKU Journal 12(1): 165-186. (in Thai)

Srikanlayaniwart, S. 2016. Develop the knowledge and ability to research of personnel Faculty of Medicine at the Naresuan University. pp. 1582-1596. In: Proceedings of the 12th Naresuan Research: Research and Innovation for National Development. Naresuan University, Phitsanulok. (in Thai)

Suwannakoot, A. 2017. When FAO persuades people to eat insects. (Online). Available: http://www.doa.go.th/pibai/pibai/n16/v_5-june/ceaksong.html (October 6, 2017). (in Thai)

Vanichbuncha, K. 2018. Using SPSS for Windows in Data Analysis. 31st ed. Chulalongkorn University Press, Bangkok. 520 p. (in Thai)

Wongsiri, S. 1983. Insect Pests of Agricultural Crops in Thailand. Odeon Store, Bangkok. 375 p. (in Thai)

Yamane, T. 1973. Statistics: An Introductory Analysis. Harper and Row, New York.