การคัดเลือกแอคติโนแบคทีเรียจากดินสวนมะพร้าวที่มีคุณสมบัติในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

Main Article Content

รัชนี มิ่งมา
กรรณิการ์ ดวงมาลย์

บทคัดย่อ

มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ดินที่ใช้ปลูกนอกจากจะต้องมีอินทรียวัตถุที่สมบูรณ์แล้ว จุลินทรีย์ในดินยังมีบทบาทสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ช่วยเพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุและป้องกันจุลินทรีย์ก่อโรค งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกแอคติโนแบคทีเรียจากดินสวนมะพร้าว และศึกษาคุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ผลการทดลองพบว่าสามารถแยกแอคติโนแบคทีเรียได้ทั้งสิ้น 38 ไอโซเลต จากดินสวนมะพร้าวน้ำหอม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (20 ไอโซเลต) และอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม (18 ไอโซเลต) เมื่อนำมาทดสอบคุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตพืช พบว่า มี 10 ไอโซเลต สามารถละลายฟอสเฟตได้ 25 และ 17 ไอโซเลต สามารถสร้างไซเดอร์โรฟอร์และผลิตกรดอินโดลอะซิติกได้ ตามลำดับ นอกจากนี้ มี 18 และ 19 ไอโซเลต สามารถสร้างเอนไซม์ย่อยเซลลูโลสและไคตินบนอาหารทดสอบได้ ตามลำดับ โดยไอโซเลต R17 - 116, R17 - 210 และ R17 - 208 มีคุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตพืชได้ดีที่สุด สามารถเปลี่ยนรูปฟอสเฟตจากรูปที่ไม่ละลายน้ำไปอยู่ในรูปที่ละลายน้ำ ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ได้ง่าย นอกจากนี้ยังสามารถสร้างไซเดอร์โรฟอร์ซึ่งเป็นสารที่ช่วยดักจับธาตุเหล็กในดิน และสามารถสร้างกรดอินโดลอะซิติกซึ่งเป็นฮอร์โมนพืชในกลุ่มออกซิน แอคติโนแบคทีเรียทั้ง 3 ไอโซเลต จะถูกคัดเลือกเพื่อนำมาศึกษาต่อและนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Alori, E.T., B.R. Glick and O.O. Babalola. 2017. Microbial phosphorus solubilization and its potential for use in sustainable agriculture. Frontiers in Microbiology 8: 971, doi: 10.3389/fmicb.2017.00971.

Bérdy, J. 2005. Bioactive microbial metabolites. Journal of Antibiotics 58(1): 1-26.

Chaiharn, M., W. Pathom-aree, N. Sujada and S. Lumyong. 2018. Characterization of phosphate solubilizing streptomyces as a biofertilizer. Chiang Mai Journal of Science 45(2): 701-716.

Eccles, W.J., C. Matthew and A.C.P. Chu. 1990. Response of Matua prairie grass and Ellett perennial ryegrass to excess soil moisture in sand, silt and clay soils. Proceedings of the New Zealand Grassland Association 51: 127-130.

González-Franco, A.C., L. Robles-Hernández and J.L. Strap. 2017. Chitinase, chitosanase, and antifungal activities from thermophilic streptomycetes isolated from compost. International Journal of Experimental Botany 86: 14-27.

Ghorbani-Nasrabadi, R., R. Greiner, H.A. Alikhani, J. Hamedi and B. Yakhchali. 2013. Distribution of actinomycetes in different soil ecosystems and effect of media composition on extracellular phosphatase activity. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 13(1): 223-236.

Gordon, S.A. and R.P. Weber. 1951. Colorimetric estimation of indoleacetic acid. Plant Physiology 26(1): 192-195.

Goudjal, Y., O. Toumatia, N. Sabaou, M. Barakate, F. Mathieu and A. Zitouni. 2013. Endophytic actinomycetes from spontaneous plants of Algerian Sahara: indole-3-acetic acid production and tomato plants growth promoting activity. World Journal of Microbiology and Biotechnology 29(10): 1821-1829.

Gupta, A., M. Gopal and G.V. Thomas. 2016. Beneficial microorganisms in coconut based cropping/farming systems. pp. 9. In: Book of Abstracts of National Seminar on Plantation Based Cropping System for Improving Livelihood Security. ICAR-CPCRI, Kerala, India.

Himaman, W., A. Thamchaipenet, W. Pathom-aree and K. Duangmal. 2016. Actinomycetes from Eucalyptus and their biological activities for controlling Eucalyptus leaf and shoot blight. Microbiological Research 188-189: 42-52.

Hopkinson, B.M. and F.M.M. Morel. 2009. The role of siderophores in iron acquisition by photosynthetic marine microorganisms. Biometals 22: 659-669.

Jog, R., M. Pandya, G. Nareshkumar and S. Rajkumar. 2014. Mechanism of phosphate solubilization and antifungal activity of Streptomyces spp. isolated from wheat roots and rhizosphere and their application in improving plant growth. Microbiology 160: 778-788.

Küster, E. and S.T. Williams. 1964. Selection of media for isolation of streptomycetes. Nature 202: 928-929.

Olanrewaju, O.S. and O.O. Babalola. 2019. Streptomyces: implications and interactions in plant growth promotion. Applied Microbiology and Biotechnology 103: 1179-1188.

Pikovskaya, R.I. 1948. Mobilization of phosphorus in soil in connection with vital activity of some microbial species. Mikrobiologiya 17: 362-370.

Salwan, R. and V. Sharma. 2020. Molecular and biotechnological aspects of secondary metabolites in actinobacteria. Microbiological Research 231: 126374, doi: 10.1016/j.micres.2019.126374.

Sameera, B., H. Prakash and M.S. Nalini. 2018. Indole acetic acid production by the actinomycetes of coffee plantation soils of western ghats. International Journal of Current Research 10(10): 74482-74487.

Sato, K., Y. Kato, G. Taguchi, M. Nogawa, A. Yokota and M. Shimosaka. 2009. Chitiniphilus shinanonensis gen. nov., sp. nov., a novel chitin-degrading bacterium belonging to Betaproteobacteria. The Journal of General and Applied Microbiology 55(2): 147-153.

Schwyn, B. and J.B. Neilands. 1987. Universal chemical assay for the detection and determination of siderophores. Analytical Biochemistry 160(1): 47-56.

Sharma, S.B., R.Z. Sayyed, M.H. Trivedi and T.A. Gobi. 2013. Phosphate solubilizing microbes: Sustainable approach for managing phosphorus deficiency in agricultural soils. SpringerPlus. 2: 587, doi: 10.1186/2193-1801-2-587.

Shirling, E.B. and D. Gottlieb. 1966. Methods for characterization of Streptomyces species. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 16(3): 313-340.

Syers, J.K., A.E. Johnston and D. Curtin. 2008. Efficiency of Soil and Fertilizer Phosphorus use. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. 109 p.

Vyas, P. and A. Gulati. 2009. Organic acid production in vitro and plant growth promotion in maize under controlled environment by phosphate-solubilizing fluorescent Pseudomonas. BMC Microbiology 9: 174, doi: 10.1186/1471-2180-9-174.

Yan, N., P. Marschner, W. Cao, C. Zuo and W. Qin. 2015. Influence of salinity and water content on soil microorganisms. International Soil and Water Conservation Research 3(4): 316-323.

Zhao, Y., C. Song, H. Dong, Y. Luo, Y. Wei, J. Gao, Q. Wu, Y. Huang, L. An and H. Sheng. 2018. Community structure and distribution of culturable bacteria in soil along an altitudinal gradient of Tianshan Mountains, China. Biotechnology and Biotechnological Equipment 32(2): 397-407.